Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, GSS PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Bilgilendirmenin devamında GSS adı ile anılacaktır) tarafından ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, faaliyette bulunduğu saat, güneş gözlüğü, aksesuar, ve kozmetik ürünleri  pazarlama ve satış alanında ilgili mevzuat kapsamında, sizden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olarak değerlendirilen kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işleyecektir. Şirketimizin bu konuya gösterdiği hassasiyetle, işbu kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve 3.ncü Kişilerle paylaşımı hakkında bildirimin sunulması, Size daha iyi bir hizmet sunumu gerektirmiştir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi veya Kuruluşlar

Ticaret Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili bakanlıklar, ithal edilen ve satışı, teknik ve bakım servisi yapılan ürün üreticisi, ithalatçısı, distribütör şirketleri, yasal mevzuat uyarınca kendilerine lisans verilen şirket, kamu tüzel kurum ve kişileri, ile aramızda hakim-bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi ve yurt dışı ortaklarımız, işbirliği ve tedarik ettiğimiz şirket ve program ortağı bulunduğumuz kuruluş ve şirketlere, şirketimiz içinde çalışanlar ile paylaşılacaktır. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanabilecek ve işleyebileceklerdir. Bu veriler sadece satış, bakım ve servis faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenecek olup, kurumumuz ile ilişkiniz kalmadığı ve makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda yasal saklama süreleri sonunda silinecektir.

Toplanacak Kişisel Verileriniz ve Bunların Elde Edilme Yolları

GSS, size sunmuş olduğu saat, güneş gözlüğü, aksesuar, ve kozmetik ürünleri   pazarlama ve satış faaliyetleri kapsamında özel nitelikli veriler de dahil olmak üzere kişisel verileri her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte; grup şirketleriyle, sözleşme imzaladığı hizmet sağlayıcılarıyla, asistans firmalarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle, bayileriyle ve pazarlama ve satış hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve özel veya resmi kuruluşlar ile yasal düzenlemelerin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlarla, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilmektedir.

Kişisel verileriniz, müşteri hizmet merkezimiz, arıza – bakım – onarım – teknik servisimiz, çağrı merkezi, Internet sayfamız gibi kanallar aracılıyla toplanmaktadır. Şirketimizin elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yani sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda yurt dışına aktarılabilir ve diğer veri korunmasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız

01Aralık 2016 tarihi itibariyle, GSS’e başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz,

a)Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK .nın 7.ci maddesinde öngörülen hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Daha fazla bilgi edinmek veya yukarıda sayılı haklarınız kapsamında işlem gerçekleştirmek için şirketimizin internet sayfası olan www.gsscommerce.com adresini ziyaret edebilir ve sizin için hazırladığımız başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Şirketimiz Siz müşterilerimizden veya kullanıcılar, ziyaretçilerinden önceden izin almaksızın işbu bildirim ve başvuru formunda her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere yukarıda belirtilen linklerden ulaşabilirsiniz.

GSS’in, Siz müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğunu; sizin kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebinin GSS tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebileceğini; ancak bu süre zarfında kişisel verilerinin GSS tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyeceğini ve yasal ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını bildiğini kabul veya beyan etmek isteriz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili ve taahhütlü mektupla göndereceğiniz talepleriniz Kısıklı Mah. Hamal Sok. No:4 Haskaya Koru Konakları B- Konağı 34692 – Üsküdar/ İSTANBUL adresindeki GSS PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. şirket merkezimize yazılı olarak ve daha sonra aynı Kanun uyarınca oluşturulacak diğer yöntemlerle belirlenmesi durumuna göre iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

GSS PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.